facebook
Pokoje gościnne U Ireny


Rezerwuj

§ 1 

 1. Gość obiektu jest zobowiązany do okazania dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, możemy odmówić przyjęcia gościa. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 do godziny 10.00 dnia następnego. 
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza wskazany przy meldunku okres, gość powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Uwzględniamy życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. 
 4. Nie opuszczenie pokoju do godziny 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W tym przypadku naliczana jest kolejna doba noclegowa. 
 5. Obiekt zastrzega sobie prawo, do żądania płatności „z góry”. 
 6. Podane ceny w cenniku sa cenami Brutto.

§ 2

 1. Gość Pokoi Gościnnych „U Ireny” nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. 
 2. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 8.00-21.00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do Gościa według pełnych cen obowiązujących w danym dniu. 

§3

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy, gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów ich dorobienia (50 zł komplet). 
 2. Gość Pokoi Gościnnych „U Ireny” ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego, osób towarzyszących lub odwiedzających. 
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów Gościa.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu bądź też innego pojazdu Gościa jak i rzeczy się w nim znajdujących, dokonanych przez osoby trzecie.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji obiekt przechowa te przedmioty przez 2 miesiące.

§4

 1. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. Gościcie w tym czasie mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju, pobytu innych Gości. W przypadku rażącego naruszania tej zasady Gość może zostać poproszony o opuszczenie obiektu.  

§5

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek oraz komputerów. 
 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia na terenie obiektu.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 4. Każdorazowo po opuszczeniu pokoju Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakrecić krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 5. Nie należy zostawiać dzieci w obiekcie, a także na jego terenie bez opieki osoby pełnoletniej ze szczególnym uwzględnieniem czasu kiedy dzieci korzystają z placu zabaw.
 6. Gości zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§6

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Recepcji, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione szkody na terenie obiektu.
 2. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne ich zgłoszenie. 
 3. Reklamacje usług śiwadzonych prze Pokoje Gościnne U Ireny można składać pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Pokoje Gościnne U Ireny, ul. Sportowa 2, 57-550 Stronie Śląskie, lub poczty elektronicznej na adres uireny@op.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 10 dni roboczych. Odpowiedz również będzie pisemna.

Pokoje Gościnne U Ireny Bartosz Borowiec, Ul. Sportowa 2, 57-550 Stronie Śląskie,
NIP: 8811451203, REGON: 020641663
tel. 668 192 942, e-mail: uireny@op.pl

RODO

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Pokoje Gościnne U Ireny Bartosz Borowiec, Ul. Sportowa 2, 57-550 Stronie Śląskie, NIP: 8811451203, REGON: 020641663 zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, przechowywane oraz wykorzystywane dla celów obsługi procesu rezerwacyjnego przez Administratora danych i nie mogą być udostępniane innym odbiorcom.
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umowa lub zlecenie realizacji usługi.
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji usługi w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy lub realizacja usługi.
5) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez „Pokoje Gościnne U Ireny Bartosz Borowiec, Ul. Sportowa 2, 57-550 Stronie Śląskie, NIP: 8811451203, REGON: 020641663

Zapraszamy do kontaktu

Pokoje Gościnne U Ireny
ul. Sportowa 2,
57-550 Stronie Śląskie
NIP 8811451203

Tytuł (pan, pani)
Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Wiadomość
 
Akceptuję regulamin